DERATIZACE

Ochranná deratizace je činnost směřující k ochraně zdraví osob, zajištění vyhovujících životních podmínek. Hlodavci jsou častými přenašeči původců infekčních onemocnění, pravidelné provádění ochranné deratizace je významným faktorem při prevenci vzniku nákaz, případně epidemií.

Hlodavci pronikají do budov, kontaminují prostředí močí, tím jsou schopni zanechat po sobě choroboplodné zárodky, svou činností jsou schopni poškozovat budovy a jejich zařízení. Pokud dojde k výskytu hlodavců v objektu je žádoucí provedení represivního zásahu, ve většině případů je ideálním řešením provádění pravidelné deratizace.

Deratizaci provádíme vždy s ohledem na cílové druhy hlodavců, jejich výskyt v okolí budov a možnosti znovuzamoření objektu těmito škůdci.
K likvidací hlodavců různých druhů, obývajícím specifická prostředí volíme vždy ty nejvhodnější, prostředky.

Deratizace obsahuje tyto činnosti

 • Průzkum objektu a jeho okolí. Určení druhu škůdce, a jeho možností průniku do prostor, kde je nežádoucí. Stanovení potřebných kroků k zajištění ideálního stavu, vyhubení hlodavců a znemožnění jejich návratu do objetku.
 • Zajištění nalezených průchodů hlodavců, poučení zákazníka o slabinách objektu s hlediska možnosti zamoření hlodavci.
 • Rozmístění deratizačních prostředků dle potřeby úspěšného provedení deratizace. Jedové nástrahy se aplikují v uzamykatelných deratizačních staničkách(krmítcích), nebo jednodušších plastových staničkách. Veškeré úkony jsou prováděny s ohledem na nebezpečí ohrožení osob, zvláště dětí, domácích zvířat a jiných necílových organismů.
 • Výstražné označení stanovišť s deratizační nástrahou výstražnou samolepkou, s uvedením použitého přípravku a data aplikace jedové nástrahy.
 • Provedení kontroly deratizace dle deratizačního harmonogramu (měsíčně, čtvrtletně, pololetně)
 • Provádění sběru starých nástrah a nalezených hlodavců, jejich likvidace mimo objekty objednatele. V případě nacházení uhynulých hlodavců, okamžité řešení této situace.
 • Průzkum venkovních ploch v bezprostředním okolí objektu, zkoumání možností jejich průniků. V nutných případech provádění externí deratizace uložením do nor nebo užitím speciálních jedových staniček.
 • Zpracování půdorysného schématu objektu se zakreslením a označením deratizačních staniček, a dalších monitorovacích prvků.
 • Vystavení protokolu o provedení D.D.D. prací, archivace jeho kopie dle platných předpisů.
 • Konzultace se zákazníkem, poradenství a řešení problémů v rámci D.D.D. a preventivní ochrany před škůdci. Poradíme vám, jak zamezit zbytečným vniknutím škůdců.

Deratizaci je možné provádět růzmými metodami

Mechanické pasti- Vhodné pro jednotlivé zásahy v místech, kde není vhodné použití chemických přípravků. Pasti se smrtícím účinkem jsou výhodné pro náhodný výskyt, živolovná past vyžaduje každodenní kontrolu.

Použití plašičů a vypuzujících prostředků- Má omezenou účinnost, dokáže hlodavce obtěžovat, pokud je však prostor nejvýhodnějším stanovištěm v okolí, hlodavci plašiče tolerují.

Chemické přípravky – Kladení jedových nástrah na určená místa, zabezpečeně proti jejich odběru necílovým živočichem. Rodenticidní přípravky pečlivě vybíráme pro konkrétní deratizační zásah, aby bylo dosaženo jejich dobrého přijímání hlodavci a jejich spolehlivé otravě.

Deratizace je prováděna na různých místech, kde mohou hlodavci svou činností škodit.

Sklady:   Ochrana zboží před znehodnocením

 • Průmyslové provozy: ochrana kabelových rozvodů před poškozením, ochrana zdraví zaměstnanců, zamezení znečištění, případně poškození produktu nebo jeho obalu.
 • Potravinářské provozy:  výrobní prostory, sklady, obchody, restaurace, kuchyně.  Vedení dokumentace HACCP pro ochrannou dezinsekci a deratizaci
 • Veřejná zařízení: školy, školky, kulturní zařízení, sportovní zařízení
 • Nemocnice a jiná zdravotnická zařízení
 • Obytné objekty: bytové domy, penziony, hostely, ubytovny, soukromé objekty
 • Celoplošné deratizace:   Deratizace měst a obcí, Likvidace hlodavců na letištích, Deratizace průmyslových areálů