DEZINSEKCE

Dezinsekce je obor, který se zabývá metodami a prostředky hubení hmyzu a ostatních členovců, především jde o synantropní druhy žijící v blízkosti člověka. Jsou to např. švábi, rusi, mravenci, zavíječi, mouchy, vosy atd. Samotná dezinsekce se provádí různými technologiemi: postřikem, aerosolem (studený nebo teplý), poprachem, plynováním (napadených zásob, prostorů i celých objektů) a v rámci integrované ochrany před škůdci zahrnuje tyto úkony:

 • pravidelné kontroly výskytu lezoucího a létajícího hmyzu
 • monitoring výskytu lezoucího a létajícího hmyzu na lepových feromonových lapačích
 • monitoring a kontrola výskytu létajícího hmyzu (zavíječi) na závěsných feromonových lapačích FUNEL Trap
 • používání otrávených účinných návnad s feromony a dalšími atraktanty
 • lokální či plošné postřiky vnitřních či venkovních ploch proti lezoucímu a létajícímu hmyzu (proti skladištním broukům, rusům, švábům, zavíječům atd.) reziduálními insekticidy a mikroenkapsulovanými preparáty
 • preventivní ošetření insekticidními požerovými nástrahami (gely)
 • aplikace aerosolů při akutním výskytu létajícího hmyzu (zavíječi)
 • dodávka dýmovnic Coopex, Schwabex-Fog při akutním výskytu létajícího hmyzu (zavíječi)
 • fumigace (plynování) prostorů či zásob fosforovodíkem, nebo kyanovodíkem
 • operativní nasazení aplikátoru nástrahy na mouchy, lapačů na octomilky a pasti na vosy (dle potřeby)
 • kontrola a čištění elektrických lapačů hmyzu, odběr zachyceného hmyzu, jeho analýza
 • vystavení protokolu o provedení úkonů dezinsekce a jeho zasílání a archivace ve firemní složce D.D.D.
 • pravidelné vyhodnocení monitoringu a evidence výskytu škůdců v tabulkách kontrol
 • aktualizace agendy dle platné legislativy – složka D.D.D. vedená na úseku řízení jakosti (protokoly, bezpečnostní listy, povolení, osvědčení k činnosti, pojištění, zdravotní karty, tabulky monitoringu výskytu atd.)
 • pravidelný pohovor se zákazníkem, poradenství a řešení podnětů v rámci D.D.D. a preventivní ochrany před škůdci

Nejvýznamnější škodlivý hmyz:

Rybenky, cvrčci, švábovití (švábi a rusi), pisivky, mouchy, mravenci rodu Lasius, mravenec faraón.

Bodavý a alergogenní hmyz a roztoči:

Čmelík kuří, roztoč prachový, klíšťata, vši, štěnice postelní, komáři, blechy, vosy, sršni.

Skladištní škůdci:

Roztoči, zavíječi, octomilky, brouci (pilous, lesák, potemník, zrnokaz, červotoč spížní, červotoč tabákový, moli).

Příklady využití dezinsekce:

 • integrovaná ochrana před škůdci, ale i jednorázové zásahy ve výrobních a skladovacích potravinářských objektech (mlýny, pekárny, výrobny krmných směsí, sladovny, cukrárny, pivovary), prodejnách a supermarketech, restauracích a jiných potravinářských provozech v rámci systému HACCP
 • předžňová ošetření zemědělských hal proti skladištním škůdcům před naskladněním surovin (dlouholetá praxe v rámci ZZN)
 • zásahy proti mouchám v zemědělských objektech živočišné výroby (stáje, chlévy)
 • jednorázové zásahy v ubytovnách, hotelech, nemocnicích, školách, rodinných domech a bytech (švábovitý hmyz, mravenci rodu Lasius, mravenec faraón, čmelík kuří, roztoč prachový, klíšťata, vši, štěnice postelní, komáři, blechy, vosy)
 • instalace a servis světelných lepících pastí na létající hmyz především v potravinářských provozech

Používané přípravky:

Actellic 50EC, Alfacrone WP, Aqua Reslin super, Barricade, Schwabex fog a gel, Crackdown rapide, Coopex – dýmovnice, Diacap 300 CS, Empire, Ficam plus, K-obiol EC, K-othrine, Master 25, Reslin 25 SE, Ultimate EC, Responsar, Kontakt, Total aj.

Pro plynování (fumigaci) napadených zásob a prostorů: fosforovodík (PH3), kyanovodík (HCN), cena za 1 m3 ošetřeného prostoru se stanovuje dle odsouhlaseného objemu a aktuální ceny plynů (fumigantů) kategorie T+.

Řada těchto přípravků se dá vhodně kombinovat, čímž se výrazně zvyšuje účinnost na škůdce, používání přípravků je třeba neustále obměňovat, aby se zamezilo vzniku rezistence hmyzu vůči insekticidům.

Retardace brambor:

Mimo oblast dezinsekce nabízíme také retardaci uskladněných brambor proti klíčení aplikací aerosolů.