Systém HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) je „systém řízení kvality a jakosti“ garantující zdravotní nezávadnost vyráběných potravin dle vyhlášky MZE č. 147/1998 Sb. a je zaměřen na objevení a identifikaci aktuálních nebo potenciálních problémů v potravinářském provozu. Jedním z jeho cílů je na jedné straně zamezit přístupu škůdců do surovin a finálních produktů a na druhé straně co nejvíce omezit rezidua biocidů v koncovém produktu.

V rámci tzv. “Projektu integrované ochrany před škůdci“ zajišťujeme celoroční smluvní servis na činnost D.D.D. a pro potřeby systému HACCP zpracováváme:

 • harmonogram asanačních prací vč. návrhu preventivních opatření
 • zpracování půdorysného D.D.D. schématu objektu se zakreslením
  a označením deratizačních staniček, monitorovacích míst a dalších D.D.D. aplikačních a monitorovacích prvků
 • vystavení protokolu o provedení úkonů D.D.D., jeho zasílání, evidování
  a archivace
 • pravidelné zasílání zpráv o provedené kontrole provozu
 • pravidelné vyhodnocení monitoringu a evidence výskytu škůdců
  v tabulkách kontrol dezinsekce a deratizace
 • pravidelné celkové vyhodnocení D.D.D. – četnost dle dohody (měsíční, kvartální, pololetní, roční)
 • aktualizace agendy dle platné legislativy – složka D.D.D., vedená na úseku řízení jakosti (D.D.D. schéma objektu, protokoly, bezpečnostní listy, povolení, osvědčení k činnosti, živnostenské oprávnění
  a koncesní listiny, pojištění, zdravotní karty, tabulky monitoringu výskytu škůdců, vyhodnocení atd.)
 • evidenci asanačních prací (protokol – certifikát) a vyhodnocení účinnosti (monitoring)

Celá tato agenda je vedena ve firemní složce D.D.D., která je k dispozici při auditech.